Osmanlı hakimiyeti altında Afşarları şu Türkmen grupları arasında görüyoruz.

1- Halep Türkmenleri : Ak-Koyunlu ve Safevilerin, Osmanlı ve Memluklerin aksine Türk göçebe unsurlarına dayanması ve onlara değer vermesi sebebiyle Kuzey Suriye, Güney ve Güneydoğu Anadolu'daki Türk topluluklarının İran'a göçlerine ve bölgedeki Türk nüfusunun azalmasına sebep olmuştur. İran'a gidenler arasında Afşarlardan da önemli gruplar vardı. Bu yüzden Osmanlı egemenliği zamanında bölgedeki Avşarların nü-fusu diğer boylardan daha azdır. Kanuni devrinde Halep Türkmenleri ara-sında Afşarlar, Köpekli, Gündüzlü ve Beylikli Avşarı olmak üzere üç koldan oluşmaktadır.

Halep Sancağı ilk tahrirlerine göre Köpekli Avşarının başında 1520 yılında Turak Bey bulunuyordu. 1526 ve 1536 tahrirlerinde ise ailenin reisi Turak Beyin oğlu Emenlik Bey idi. Ancak 1550 yılından itibaren bu aileden artık söz edilmiyor. Halep Sancağı tahrir defterlerine göre Köpekli Avşarı, 1520'de 9, 1526'da 15, 1536'da 19, 1550'de ise 6 cemaatten oluşuyordu. Köpekli Avşarı obaları şunlardı.

1- Alabaş 2- Alplı Avşarı (diğer adı Kadı-Oğlu) 3- Alplı 4- Aydoğmuş Beğli 5- Balabanlı 6- Bederli 7- Çoban-Beğli 8- Delüler 9- Doymuş Oğlu 10- Duyuranlı 11- Gökçeli 12- Haraçlı 13- Keçilü 14- Kuyumculu 15- Kürt İsma-il 16- Orduy-ı Emenlik Bey b. Turak 17- Papucu Yeni Yer 18- Sekiz 19- Sulu (Sülü) Beğli.

Bu sayılan obalar arasında en önemlileri Ay-Doğmuş Beğli, Sekiz, Alplı ve Deliler obasıdır. Aydoğmuşlu'nun adı Köpek-Oğullarından Ay-Doğmuş Bey'den gelmektedir. Sekiz, 16. Yy'da Urfa'nın Suruç ilçesinde yerleşti. Bu yüzden bu obaya Suruç Avşarı da denir. Alplı, çoğunlukla İ-ran'a göç etti. Deliler ise Halep'te günümüze kadar varlığını korudu. Ay-rıca günümüzde Kayseri başta olmak üzere bir çok ilimizde Deliler Avşarının kurduğu köyler bulunmaktadır.

Gündüzlü Avşarı, Haleb'in Osmanlı egemenliğine girmesinden sonra yapılan ilk tahrire göre 1520 yılında Gündüz Oğlu İbrahim Bey yönetiminde bulunuyordu. 1526'da Derbsak nahiyesinde oturan Gündüzlü'nün iki bey ailesi vardı. Biri yukarıda adı geçen İbrahim Bey, diğeri Hasan Bey oğlu Mustafa Bey idi. 1536 ve 1550 tahrirlerinde ise bu ailenin başında Gündüz-Oğlu Murat Bey vardı. Gündüzlü Avşarının, 1526'da 8, 1536'da 7, 1550'de ise 6 obası vardı. Gündüzlü Avşarı obaları şunlardı.

1- Avşar 2- Pekmezli 3- Boynu Kısalı 4- Çorapoğlu 5- Döneklili 6- Gündüzlü 7- Hemenli 8- Ulamışlı 9- Yıvacıklar.

Halep Avşarları arasındaki son grup olan Beylikli Avşarı ise 1520 ta-rihli Türkmen defterinde "Yörükan-ı Beğlik Avşarı" diye geçmektedir. Bu taife, 1536 ve 1550 yılı tahrirlerinde ise "Taife-i Beğliklü" olarak anılıyor. 1550 ve 1570 yıllarında Bayat boyuna tabi olan Beylikli Avşarının bey ailesi yoktu. 1520'de 6, 1526'da 5, 1536 ve 1550'de 6 cemaatten oluşan Beylikli Avşarının obaları aşağıda verilmiştir. Bu obalardan kethüda adını taşıyanlar sadece 1550 tahririnde yer almışlardır.

1- Avşar Kethüda 2- Beylikli 3- Çunkerli 4- Habilli 5- İslamlı 6- Ka-rabaş Kethüda 7- Maksut Kethüda 8- Nazar Kethüda 9- Oruçlu 10- Tohtemür Kethüda 11- Üçlü.

Burada bir de müstakil Avşar oymağı bulunuyordu. 1550'de 145 nefer olan bu oymak vergiden muaftı. Tahrirlerde bunlardan şöyle bahsedi-liyor. "mezkurların bazı Çerakise zamanında dirlik tasarruf idüp ve bazı dirlik tasarruf idenlerden evladı ve akrabası olup feth-i hakaniden beru bu vilayette vaki olan ılgarlarda atlanup bile bulunup hizmetleri mukabelesinde ziraat ittikleri yerde sahib-i arzına hukuk-u arzıyla resm-i çiftin eda eyledik-ten sonra avarız-ı divaniyeden ve tekalif-i örfiyeden muaf ve mütesellim olıgelmeğin ala haletihi ibka olundu". Ayrıca bu bölgede Sakalsızlı adında bir cemaat vardı ki bunlar, Köpekli soyundan gelen Sakalsız-Oğullarının bakiyesidir. Bu cemaat, 1526'da Şeyzer nahiyesinde iki şube halindeydi. Bölgedeki Ekrad taifesi arasında İzzeddinli'ye tabi üç cemaatten biri Çobi adını taşıyor. Bu Çobi cemaati, Boz-Ulus arasında gördüğümüz Çobu (Çöpü) cemaatinden gelmektedir. Bilindiği gibi Çobu cemaati, Çöplü Avşarının akrabasıdır.

Halep Avşarlarının Kilis kazası ve köylerinde de yoğun olarak yer-leştiklerini yapılan çalışmalardan anlıyoruz. Diğer taraftan Halep Türk-menlerine bağlı bazı cemaatler, kuzeye doğru çekilerek burada Boz-Ulus ile yakın diyaloğa girmişlerdi. Bunlar arasında bulunan Avşarlar, II. Selim devrinde çeşitli kollara ayrılmıştı. Bunlardan Mehmet Kethüda'ya tabi oba, 804 vergi nüfuslu kalabalık bir teşekküldü. Kazıklı Avşarı 130, Kara Mah-mut Kethüda'ya bağlı oba 131, Hacı Kethüda'nın emrindeki oba 57 ve Duymuş Kethüda'ya bağlı olan ise 41 vergi nüfusluydu. Ayrıca, biri 367, diğeri 109 vergi nüfuslu Köpekli Avşarına ait iki oba bulunmaktaydı.

Müstakil Avşar oymağına gelince, bu oymak 16. Yy'ın 2. Yarısında 158 vergi evden ibaretti. Yukarıda bahsedildiği gibi Memlukler zamanında dirlik tasarruf eden bu oymak, Osmanlılar zamanında da bu dirliğini koru-muştur. Nüfusu artan Avşar oymağının başındaki bey aileleri diğer bütün boylarda olduğu gibi ortadan kalkmış ve yerlerini obaları idare eden kethü-dalar almıştır. İşte bunların başında 1579-80 yılında Recep, Bahri ve Küçük Minnet adlı kethüdalar bulunmaktaydı. Bunlardan Recep ve oğulları öyle kudretli idi ki 17. Yy'da Afşarlar, çoğu zaman Osmanlı belgelerinde Recepli Avşarları diye tanınmışlardır. Bunlar, Zamantı bölgesinde yaylaya çıkıyor-lardı. Afşarlar, Receplilerin liderliğinde 1687 yılında Avusturya'ya yapılan sefere çağrıldıkları gibi 1690 yılında yapılan sefere de 200 atlı ile katıldılar.

Avşar oymağının obaları şunlardı : 1- Recepli Avşarı (Alt kolları Ak-ça Ali, Beğ-Denizli, Dodurlu/Doduryan, Sarı-Hacılı, Saru-Hanlı, Sarı-Sindli/Sarı-Seydili, Taş-Oğlu/Taşlı-Uşağı, Kara-Budak, Hobalı/Obalı, Mahmud-Oğlu/Sofular), 2- Bahrili 3- Kara Gündüzlü (Alt kolu Ağanlı'dır).

e-max.it, posizionamento sui motori
Yorum ekle


Great new costomer Bonus Bet365 read here.

Yayınlanmış Makaleler

Halk Ozanları; Yüzyıllar ötesine uzanan zaman derin­liğinden sazıyla, sözüyle bize kadar gelen, yaşayan bir gele­neğin kriteriyle incelendiğinde görülmektedir ki-başta sanat gücü olmarla birlikte sosyal olaylarla ilgileri ölçüsünde biçim­lenip, kişil

...

Yaşanmış Hikayeler

Çocukluğumuzda oynadığımız bir çoğumuzun bildiği, çelik, bilya, arakesti vs.. oyunlardan hangisini yazayım diye düşünürken çocukluğumda büyük bir heyecanla yapılan “Çomçalı Gelin”den bahsetmek aklıma geldi.

İnsanların takım sporlarını bireysel sporl

...

Avşar Ağıtları

AGIDIN ÖYKÜSÜ:

KAYSERI/TOMARZA-EMIRUSAGI DOGUMLU EGITMEN MEHMET KARA İN ILK HANIMI HATIN ANADAN BİR OĞLU OLUR. ADINI BABASININ ADI OLAN HALID KOYAR. HATIN ANA ÖLÜNCE IKINCI KARISI DÖNDÜ İLE EVLENİR. HALID ÖKSÜZ KALMIŞTIR. BU YILLAR KITLIK YILLARI VE

...

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes
www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com