Bilindiği gibi Oğuz Türklerine kaynaklarda “Türkmen” adı daverilmiştir. Ancak, Türkmenler, Oğuzlardan tamamen ayrı bir Türk Eli ’dir. Türk adının gerçek sahibi bu boydur. Tevrat’ın Yunanca’ya çevrildiği Septuagenta (Yetmişler) nüshasında adı geçen Togarma’lar (Torg’lar), kuzeyden kalkıp gelen bir kavim olarak anılır. İlk İslam hadis ravilerinden Vehb b. Münebbih, Türkistan’da Zülkarneyn’in karşılaştığı Torgumanlılardan bahseder. El-Beyruni ’de Türkmen sözünün izahında “Oğuzlar, bu adıTürgüman biçiminde telaffuz ederler” diyor. Kaşgarlı Mahmut ise 24 Oğuz boyunun Zülkarneyn ’in Türkistan seferi sırasında Türkmen adını aldıklarına dair bir hikaye anlatır.

M.Ö. 6. asırda (525-522) Mısıra gelen Akhamenli orduları arasında Harezm Birlikleri sıfatıyla Dargmanların bulunduğu Elefanti’de (Mısır’da) bulunan papirüs vesikalarında okunmaktadır. Yine Batı Hunları çağında M.Ö. 5. Asırda Aral Gölü bölgesinde ülke ve kavim adı olarak Çin kaynaklarında Tü-kü-mön adı geçmektedir. Ayrıca M.S. 286-330 yılları olaylarını anlatan Romalı Agathangelos’tan M.S. 925 yılında ölen Katolikos VI. Ohannes’e kadar ki bütün kronikçiler şimdiki Ermenistan ve çevresini Torkomyan Eli ve halkını da Torkomyan ve Aşkenaz ırkı olarak anarlar.

İslami dönemde nüfusları az olduğundan Türkmenlerden sadece Mukaddesi bahsetmiş; İsficap ile Balasagun arasında yaşadıklarını, krallarının Ordu şehrinde oturduğunu ve korkudan Müslüman olduklarını yazmıştır. Türkmenler Müslümanlığı kabul etmiş ilk Türk boyudur.

İslamiyet Orta Asya’da yayılmaya başlayınca Oğuzlardan da bazı bölümler X. Yy ‘n ilk yarısında Müslümanlığı kabul etmeye başladı. Aynı yüzyıl sonunda artık çoğunluk İslam dinine girmiş idi. Oğuzlardan Müslümanlığı kabul edenlere İslam olmamış Oğuzlardan ayırmak için Mavera Müslümanları tarafındanTürkmen deniliyordu. Türkmenler Müslümanlığı kabul eden ilk Türktopluluğu olduğu için Türkmen adı Müslüman anlamına da kullanılıyordu.

Böylece Oğuzlardan Müslüman olanlara Türkmen denmeye başlandı. Oğuzlar ise kendilerine Türkmen demiyorlardı ve bu adı uzun zaman benimsemediler. XIII. yy başlarında ise artık Türkmen adı her yerde Oğuz’un yerini aldı.

Başlangıçta Oğuz etnik, Türkmen ise siyasi bir anlamtaşırken, Türkmen adı zamanla Müslüman konar göçerleri, hem yerleşiklerden, hem gayrimüslim Türklerden ayıran bir isim olmuştur.

Türkmen adı eski-yeni bir çok bilgini meşgul etmiştir. Bu konuda iki görüş vardır : Birincisi Türkmen adı Türk+man (Farsça manend) ekinden oluşmuş ve Türk’e benzer demektir. İkinci görüşe göre Türkmen Türk+iman‘dan gelir.

Günümüzde Jean Deny tarafından ileri sürülen görüşegöre sondaki –men eki mübalağa eki (koca-man, şiş-man, değir-men, azmanvs..) olup Türkmen adı Öz-Türk anlamına gelmektedir.

e-max.it, posizionamento sui motori
Yorum ekle


Great new costomer Bonus Bet365 read here.

Yayınlanmış Makaleler

Avşarlar ve Çerkezler
Uzunyayla ve kaderincilvesi...

Uzunyayla'yı bilir misiniz bilmem. Kayseri - Sivas arasındaki geniş arazi. Bu arazi bir zamanlar 19.yy 'da ormanlarla kaplıymış. Bu arazi, Avşarlar'ın yaylası durumundaymış. Avşarlar, yazları hayva

...

Yaşanmış Hikayeler

Mahmut Ağa' da gurbete  çalışmaya gider. Hanımı ile oğlu Cinliyurt Köyünde Murtaza adında birinden veresiye bir inek satın alırlar. "Mahmut Ağa gelince parasını öder" diye anlaşırlar.

Koca Mahmut Ağa gurbetten gelince bir kısmını öder borcun  kalanını

...

Avşar Ağıtları

Agidin Kisa öyküsü
Köyümüzden Pasa Canipek bir kizi ister. Köyümüzden topallarin kemal ayni kiza vurulmustur. Benim istedigim kizi nasil istersin diye Pasa Canipek i vurur, Bu olayin üzerine Pasa Canipek in anasi Köyümüzde Al kızın kız Eşe derler bu

...

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes
www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com,www.mustafacemozbek.com