Belgeyi tam boy görebilmek için lütfen üzerine tıklayınız

MARAŞ MUTASARRIFINA

Maraşın ve Adana havâlisi ahâlisinin taht-ı zâbıtâda bulundurulması ve ‘aşâyir tâkımının mazarrat ve ta’addiyâtının ref’iyle iskân maddesinin icrâ idilmesi eyâlet-i mütecâme’mûrîn-i kirâmenin bi’littihâd sarf-ı mesâ’i ve himmet eylemesine menût olarak evvela ve ahir bu bâbda Konya ve Ankara ve Adana cânibine ve sûb-ı sa’âdetlerine vâsâya-yı lâzime iş’âr kılınmışdı şu aralık ‘aşâyirin ve husûsiyle Afşar tâkımının kışlaklarına ‘azîmetleri mevsimi olarak bunların ahâli-yi meskûne hakkında bir gün hasâr ve ta’addiye meydan bulamaması ve imkân halinde iskânlarının icrâsı zımnında vâsâya-yı sâbıka ahkâmına tevfîkan hareket ve tahsîsi Adana mutasarrıfı sa’âdetlu pâşâ ile bi’l-muhârebe levâzım-ı ittihâd ve ittifâka kemâliyle ri’âyet olunarak her halde ibrâz-ı mü’essir bir güzideye sarf-ı mukadderet olunması husûsunın te’kidi meclis-i ‘âlâda tezekkür olunmuş ve keyfiyet mutasarrıf muma-ileyhe dahi bildirilmiş olmağla mukteza-yı şime-i mehâmedan rü’yet-i zâtiyeleri üzere bir def’a matlûb-ı harekete himmet eylemeleri siyâkında şakka

Transkript: Yrd .Doç. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Avşarların iskanına ait Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinden elde edilen arşiv belgelerinin özetlerine ulaşmak için lütfen BURAYA tıklayınız.

 

e-max.it, posizionamento sui motori
Yorum ekle

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes