Belgeyi tam boy görebilmek için lütfen üzerine tıklayınız

NAME
Adana eyâletinde kâin Sarı Bağçe nâm mahallede iskân itdirilmiş olan Nogay muhacirlerinden Kara Mirza kabilesinden Mehmed Beg ve rufekâsı cemâ’atiyle Afşar ‘aşîretinden Hacılar Oymağı eşkıyâsı beyninde vuk’u bulan münaza’adan dolayı aşîret-i merkûmenin istihsâl-i esbâb-ı iskniyyelerine dair gönderilen tahrirâata cevâben tevârüd iden tahrîrât-ı behiyyelerinde ‘aşîret-i merkûme sıkışdırılmadıkca rıza ve ihtiyârlarıyla iskâna muvâfakat itmeyeceklerinden ve bunlar iskân olundukları suretde yine Cukurovaya ric’at ile me’lüf oldukları habaşet ve mel’unet iktizasınca ahâli ve fukâranın mal ve canlarına iysâl-i dest hâr idecekleri misüllü bu bâbda teşeddüd re’y-i şâmil Konya vâlisi şevketlü pâşâ hazretleriyle Ankara mutâsarrıfı sâ’adetlü pâşaya yazılan? mektûbları ve henüz cevâbları alınamadığı tafsilâtıyla icrâ-yı icâbı inhâ iş’ar olma

e-max.it, posizionamento sui motori
Yorum ekle

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes