goc4Bu bölüm altında incelenen Avşarlar, Kuzey Suriye Avşarlarından olup yazın Uzunyayla'ya çıkan ve kışları önce Suriye'de sonra Çukurova'da geçiren müstakil Avşar Oymağının mensuplarıdır (Bilindiği gibi bu bölgede Köpekli, Gündüzlü ve Beylikli Avşarları da yaşıyordu). Bu Avşarlar uzun uğraşlardan sonra çoğunlukla Kayseri ve çevresine iskan olmuşlardır. Ancak Kayseri ve civarında Avşarların daha önce yerleşmedikleri ve etkin olmadıkları gibi bir yanılgıya düşülmemelidir. Aksine Kayseri ve çevresinde öteden beri güçlü bir Avşar varlığı duyula gelmiştir. Bu konuya kısaca temas edelim.

14. Yy'ın sonlarına doğru Sivas ve Kayseri bölgesinde egemen olan Kadı Burhanettin'in damadı Avşar boyundan olan Burhanettin idi. Burhanettin, o dönemde Osmanlı'yı bir savaşta yener ve Timur'a da karşı çıkar. Bu hadiselere bakarak Avşarların bölgede önemli bir güç olduklarına ve üst düzey görevlere getirildiklerine hükmedebiliriz. Dolayısıyla Avşarlardan bazılarının daha o zamanlar göçebeliği terk ederek Kayseri ve civarında yerleşik hayata geçmiş olmaları gerekir. Nitekim 16. Yy ve sonrasında Osmanlı sicillerinde Kayseri mahalleleri arasında bazı Avşar obalarına ait isimlere rastlanmaktadır (Hacı İvaz, Salmanlı gibi). Diğer taraftan, Evliya Çelebi, Kayseri ile ilgili bilgi verirken halkın bir kısmının "bre, hadi bre, yürü bre" şeklinde konuştuğunu bildirir ki günümüzde bile bu tip konuşma Avşarlara has bir söyleyiştir. Bu da Kayseri halkı arasında Avşar asıllıların varlığını bize göstermektedir.

17. Yy ve sonrasında da bölge ve özellikle Erciyes Dağı, Ali Dağı ve Talas ilçesi Avşarların bulunduğu, sürülerini otlattığı yerlerdi. Bu husus Karacaoğlan'ın bir şiirinde de geçer.

Ali Dağı, Erciyes'in eteği
Yiğitler yatağı, sümbül biteği
Yüce tepelerin Avşar yatağı
Burcu burcu kokar gülün Erciyes

Erciyes Dağı ve çevresi, sonraki asırlarda da kimi Avşar obalarına yurtluk olmuştur. Bu civarlarda Avşar baskısı uzun sürmüştür. Sözgelimi, şimdi ilçe olan Hacılar, eskiden ovada kurulu idi. Hacılar halkı 1726 yılında Avşar baskınları sonucu Dört Kuyular mevkiini bırakıp şimdiki yerine yerleşerek sırtını dağa vermiş ve böylece baskınlardan kurtulmuştu. Bugün bile Kayseri'de "Ne kaçıyorsun arkandan Avşar atlısı mı geliyor" sözü hala söylenir.

Ayrıca 1831 yılında yapılan ilk nüfus sayımında Kayseri köylerinde sülale adlarından yola çıkarak yaptığımız incelemede Kayseri'nin merkez köylerinde de kimi Avşar obalarının yerleştiğini tespit etmiş bulunuyoruz. Ancak bu Afşarlar köylere dağınık halde yerleştikleri için azınlıkta kalmışlar, oba isimlerini muhafaza etmelerine rağmen ana boy adını unuttukları için Avşar olduklarını unutmuşlardır. Bunların köylerdeki nüfusları değişiklik arz etmektedir. Kimi köylerde birkaç hane iken (Yağmurbey, Yazır, Argıncık, Hasanarpa, Havran gibi) bazı köylerde hatırı sayılır bir nüfusları vardır (Kızık, Mardin gibi). Bazı obalar sadece bir iki köyde ve az oldukları halde (Muncusun'da Taşlıoğlu, Zirve ve Obruk'ta Vezirli, Gesi, Kızık ve Virancık'ta Köse Ahmetli gibi) bazıları bir çok köyde bazen fazlaca görülüyor (Recepli, Mahmudoğlu, Sofular, Halloğlu, Köseli gibi). Diğer bir husus köylerde bazen birden çok Afşar obası bulunurken (Erkilet, Gesi, Bürüngüz, Kızık gibi) kimi köylerde de özellikle bir obanın yerleştiğini görüyoruz. (Höbek'te sadece Köseliler, Obruk'ta sadece Veziroğlu, Germir'de sadece Ali Ağalar gibi).

Avşarların Kayseri'deki varlığı bununla sınırlı değil. Bir çok Avşar obası farklı zamanlarda yöreye gelerek faaliyette bulunmuş ve iskan olmuştur. Bu obalar şunlardır. Afşarlı (-Türkmeni, -Yörüğü) Akçaali, Alembeyli, Alişarlı, Bahrili, Beydenizli, Bostancı, Civanşir, Çöplü, Deliler, Dodurlu, Gökçe, Hacı Mustafalı, Hacı İvazlı, Herekli, Hobalı, Hüseyin Hacılı, İmam Kulu, İmanlı, İsalı (-Hacılı), Kara, Karabudak, Karamanlı, Karasu, Karaşeyhli, Kozanlı, Köçekli, Köseli, Mahmudoğlu, Musacalı (-Kürdü), Mutuklu, Paşalı, Recepli, Sarıfakılı, Sarısintli, Saruhanlı, Selmanlı (Süleymanlı), Silsüpür, Söylemez, Şerefli, Taşoğlu, Tecirli, Tirkeşin, Torun, Yahşihanlı.

Ancak bu Avşarların önemli bir kısmı önceden yerleşik hayata geçtikleri ve oba isimlerini muhafaza edip ana boy adını unuttukları, hatta çoğu zaman oba adlarını bile terk ettikleri için Avşar olduklarını bilmemektedirler. Üstelik bu durum Avşar obalarının takibini de güçleştirmektedir. Oba adını muhafaza edebilenleri zor da olsa günümüzde araştırarak ortaya çıkarabiliyoruz. Bir örnek vermek gerekirse, Sis Avşarlarından olan Paşalılar, henüz 16. Yy'da Kayseri'ye göç ederek merkeze bağlı köylere yerleşmişlerdi. Bu köyler Eyimli ve Yüreğil olup halen Paşalı adını sürdürmektedirler.

1722-23 yıllarında Suriye'nin Avşar Bucağı bölgesinden gelen Avşarlar, Sarıoğlan civarında yerleşmişler ve günümüze kadar varlıklarını korumuşlardır. 7 Bucak Avşarı denilen bu köyler, Burunören, İğdeli, Kale, Karpınar, Körkuyu ve Yelliburun olmak üzere 6 köydür. Bir köyün nerede olduğu bilinmiyor. Bir ihtimal bu köy hemen yakınlarındaki Ebülhayır köyüdür. Çünkü bölgede Ebülhayır'dan başka Bucak Avşarları gibi Halep ve çevresinden gelen başka köy yoktur. Körkuyu ve Yelliburun birleşerek günümüzde Yerlikuyu adını almıştır. Yine Sarıoğlan'ın Sofumahmut köyü de aslen Avşar olup Mahmutoğlu (diğer adı Sofular) obasındandır. Bunlar, Avşar olduklarını bildikleri halde bizim diğer Avşar köylüleri tarafından bilinmezler. Çünkü klasik ve yanlış bir anlayışla Avşarlar yalnız Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza'da yaşarlar.

Yahyalı'da da Avşarların yerleştiğini görüyoruz. Nitekim Yahyalı'da dokunmuş bir kilimin Avşarlar tarafından dokunduğu tespit edilmiştir. Ancak malum olduğu üzere günümüzde Yahyalı'da Avşar olduğu bilinmez ve kabul edilmez.

Bünyan ilçesi de Avşarların faaliyette bulunduğu bir yerdi. Bilindiği gibi Avşarların yerleşim yerlerinden biri olan Zamantı kazası Bünyan'dadır. Günümüzde ilçe merkezinde henüz 16. Yy'da yerleşmiş olan Karamanlı Avşarları ile Vezirli obası ve Mantıcıoğulları sülalesi yaşamaktadır. Vezirli obası Yünören ve Kösehacılı köylerinde de bulunuyorlar. Cevanşirler de Karacaören köyündedirler. Bunun yanında Girveli, Taçın ve Dağardı Avşar'dır. Bürüngüz köyünde de Recepliler bulunuyor.

Develi'de ise Avşar obaları yoğun olarak yerleşti. Sindel Avşarı Sindelhöyük, Köseli Avşarı Köseler, Hacı İvaz Avşarı ise Ayvazhacı köyünü kurdu. Cevanşirler Millidere, Kozanlılar da kısmen Çöten'de yaşamaktadır. Ayrıca Saraycık ta bir Avşar köyüdür. Deliler ve Hacı Mustafalıların uzun süre Develi'de etkinlik gösterdiklerini ve yerleştiklerini biliyoruz.

İncesu'da Avşarların yoğun olduğu bir bölgeydi. Hacı İvazlıların İncesu taraflarından gelip Kayseri merkeze yerleştiklerini biliyoruz. GaripŞah Avşarı Garipçe köyünü kurarken, Receplilerden bir kısmı Sarıkürklü köyüne yerleşti. Tecirli Avşarı ise Viranşehir'de iskan oldu. Sivas'tan gelen Avşarlar ise az miktarda Süksün'de yaşıyorlar.

Yeşilhisar ilçesinde Avşarlar, kısmen Doğanlı (Niğde merkeze bağlı Gölcük kasabasından gelmeler. Bunlar Gölcük'te hala Avşar adını yaşatıyorlar) ve Sindel obasının kurduğu Sindel (Kovalı) köyündedir.

Tomarza'da Maraş'tan gelenlerin kurduğu köyler İmanlı Avşarından olmalıdır. Avşar olduklarını bilmeyen bu köylülerin Aksaray'da bulunan akrabaları orada Avşar olarak tanınıyorlar. Bu köyler Trafşın (yeni adı İncili. Afşın'a bağlı Telafşın köyünden gelme), Köpekli (yeni adı Turanlı. Köpekli köyü buraya Çörümşek'ten gelmiştir ki Maraş defterlerinde Çörümşek nahiyesinde diğer adı Girgin olan Köpekli adında bir köy vardır. Bu köye ait bir ferman elimizde mevcuttur), Mardin (yeni adı Ekinci. Göksun'un Tecirli aşiretine mensup Yeniyapan köylüleri köylerinde yaşayan Avşarların göç ederek Mardin'e gittiklerini söylüyorlardı. Bu Avşarların adları, Kıllılar, Apıklar, Sarıoğlanlar ve Sarıarslanlar idi.), Gülveren ve Karaören'dir. Ayrıca Çiraz köyünde az miktarda İmamkulu köyünden gelen Avşarlar var.

Yemlihalı Avşarı da Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha kasabasını kurmuştur. Hacılar ilçesinde de Avşarlar yerleşmiştir. Bir sülale Avşarlar adıyla anılırken bazı sülalelerin de Avşar kökenli oldukları (Mutlular ve Kuruköprülüler) bilinmektedir. Ayrıca Hacılar da "Avşar Yeri" diye bir mevki bulunuyordu.

Bu bilgilerden anlaşıldığı gibi Kayseri ve yöresi eskiden beri Avşarların yurt tuttuğu bir bölgedir.

e-max.it, posizionamento sui motori

Yorumlar   

0 #40 Kadir bey 23-02-2018 23:59
Yemliha Avşar köyü değildir. Belki azda olsa yerleşen Avşar olmuş olabilir. Yemliha nın kurucusu kadir ağa oğlu kadir beydir. Yani yemliha ya son şeklini veren ondan önce dedeleri melikoğlu ile birlikte Kızılırmak kenarına gelmişlerdir. Sonra kadir ağa oğlunun dedeleri bu köyü kurmuştur.
Alıntı
0 #39 coskun 02-12-2017 01:19
Kayserili Seyit Burhanettin AKBAŞ'ın İncili Çavuş'un Köyündeyim isimli makalesinde Firuzlu Kabilesinin(Cel iloğlu) Elbistan ilçesinin Tılafşın köyünden (nahiye olarak Afşın'a bağlıydı) Tomarza Trafşın'a göç ettiklerini yazıyordu.
Alıntı
0 #38 coşkun 29-05-2017 04:43
Bildiğim kadarıyla Maraş Tel Afşin'den Trafşin' e göç eden Sülalelerin isimleri Kadılı,Beyazıto ğlu,Ferizli(Fir uzlu),Cüneytli ve Karabekirli olması gerekir.
1515 senesinden sonra İncili Çavuş'un Trafşin'e kethuda olarak atanmasıyla Osmanlı tahrir kayıtlarında Begdilli olarak gösterilmiştir.
Alıntı
0 #37 arslan 01-05-2017 00:55
ıncesu kızılören avsar obasında yasamaktayım avsar boyuyla baglantısı var mıdır
Alıntı
0 #36 Tulek 12-03-2017 16:18
Bozoklar anadoluya ilk gelen yada 400 yıldır o bölgede yaşayan afşarlardır. Ayrıca Tomarza karamuklu köyünde bir çok tülek soyadlı vardır. Tülek: tuğ lek ten kısaltılma bey soyu demektir.
Alıntı
0 #35 Ms.tülek 10-03-2017 13:11
TomarzaYa Bozok yaylasından bir iskan olmuştur ve Bozoklu avşar demek tedir avşar mıyız lütfen cevap yazın
Alıntı
0 #34 Ms.tülek 10-03-2017 13:01
Bozok yaylasından kayseri Tomarza büyük bir kitle halinde bir iskan olmuştur ve kendilerini Bozoklu Avşar demektedirler bizim aslımız avşar mı Tomarzada bu bozoklu avşarları
Alıntı
0 #33 Bayram 26-01-2017 17:29
Sarız avşar larını niye eş geçtiniz
Alıntı
0 #32 Afşar 17-11-2016 00:24
Tomarza hacıpaşada Avşar ailelerini yada soyadlarını bilen varmı.
Alıntı
0 #31 Kenan 13-11-2016 13:30
Arkadaşlar, Avşar-Karamanoğ ulları- Bozulusa ait Karamanlu Koçanmehmed hakkında bilgisi olan var mı?
Alıntı
0 #30 Misafir 06-09-2016 13:18
Basak köyü, Avşar değil. Çevre köylerden gelen bazı Avşar aileler yerleşmiş, o kadar.
Alıntı
0 #29 İrem 06-09-2016 04:04
Hekimhan basak köyünden annem ve babam avsarmi oluyoruz
Alıntı
0 #28 Mustafa38 28-08-2016 11:55
Her sene temmuz ayında erciyes eteklerinde beşparmak Yaylası Şenlikleri düzenlenir. Bu aile hacı Ali ka(kahya) ailesi olup Kerkük suriye hatay adana güzergahından Develi merkeze yerleşmiş ailedir. Hacı Ali nin kardeşi hacı seyit ailesi de Develi de büyük ailelerdendir. Söylenenlere göre hacı Ali Kerkük'te kedhüdalık yaparmış. Bilinmeyen bir dede var. Tomarza da dvelinin köylerinde kalan kardeşler var. Bir de kanımın üzeri 4 parmak toz olana kadar göçecem diyen kardeşler var. Çok karışmış ve herkes nereden geldiğini kimlerden olduğunu bilmez durumda.
Alıntı
0 #27 Misafir 25-07-2016 21:51
Fatma hanım, Kırıkhan'ın hangi köyü olduğunu söylerseniz yardımcı olabiliriz.
Alıntı
0 #26 Misafir 25-07-2016 21:49
cengizhan, Avşar köyleri kısmında cevabı var.
Alıntı
+1 #25 Fatma 24-07-2016 16:45
Dedemle kardesi ikiside rahmetli 104 yasinda vefat eddiben besalti yaslarinda iken kayseri uzunyayladan gelip kirikhan ilcesiinin birkoyune yerlesiyorlar babamda anlatiyor..cok merak eddiyorum mutlaka akrabalarimiz vardir belki kalanlarda cikmistir..
Alıntı
0 #24 CENGİZHAN 09-07-2016 02:23
Merhabalar sizlere bir sorum olacaktı benim ana tarafım hekimhan kocaözü ve hekimhan kurşunlu ludurlar Avşar mıdırlar ve nereden göçmüşlerdir
Alıntı
+1 #23 avşarali 18-06-2016 01:07
arkadaşlar afşarlar tüm anadolu ya yayılmış ama en cok Kayseri Sarız dadir
Alıntı
-1 #22 h.mehmet akpınar 27-05-2016 11:04
[quote name="avşar agasi"]Kayserin in en búyük avşar oymagi sarizdadis kuşcu kóyûdur has avşardir abikalar derler soyadlari akpinar dir[sarız-kuşçu köyü kıllı (kılılı) avşarıdır... esirik (yaylacı) köyü de kıllı oymağındandır.. . hangi avşar kendini has avşar saymaz ki?...
Alıntı
+1 #21 misafir 18-05-2016 18:56
Sayın KIBRISLI,
Cüzüngüt köyü Avşar boyuna mensuptur. Bu köyden görüştüğümüz kişiler var. Aslen Kayseri-Sarız'd an gitmeler.
Alıntı

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes